این برنامه از داده‌های موقعیت مکانی شما استفاده می‌کند تا به وب سایت‌هایی مانند نقشه‌های گوگل، اجازه دهد خدمات محلی خود را ارائه دهند. شما می‌توانید این ویژگی را از صفحه گزینه‌ها غیرفعال کنید.